Palliatieve zorg en euthanasie

Lees hier ons beleid en onze visie rond palliatieve zorg en euthanasie.

De visie en het beleid i.v.m. palliatieve zorg kan je nalezen op de webpagina over onze dienst Palliatieve zorgen.

We stelden deze informatiepagina en brochure op, als hulpmiddel om tot een doordachte eigen mening te komen over het leven ten einde en euthanasie toe.
cf. de vigerende wetgeving mag noch het ziekenhuis, noch het ethisch comité een visie opleggen of afdwingen hieromtrent.

Wat is euthanasie?

Euthanasie betekent volgens de Belgische wet: levensbeëindiging door een arts op
vraag van de zieke zelf en onder bepaalde voorwaarden.

Er kan dus maar sprake zijn van euthanasie als de zieke zelf om levensbeëindiging vraagt.

Iedereen heeft het recht om de vraag naar euthanasie te stellen aan een arts.
Dat betekent niet dat uw vraag moét ingewilligd worden, wel dat ze volledig ter sprake dient te komen. De wet geeft aan de arts het recht (niet de plicht!) een euthanasieverzoek in te willigen. Niemand anders dan een arts mag euthanasie uitvoeren. Enkel de uitvoerende arts beslist of uw verzoek wordt ingewilligd.

Wie kan euthanasie vragen?

Je moet handelingsbekwaam zijn én wilsbekwaam zijn.

Euthanasie voor niet-terminale patiënten wordt toegelaten door de wet, mits twee bijkomende voorwaarden:

  • In totaal zijn er drie artsen nodig. De laatste arts moet onafhankelijk zijn. Hij moet een specialist in uw ziekte zijn, of een psychiater.
  • Euthanasie kan ten vroegste een maand na datum van uw schriftelijk verzoek uitgevoerd worden.

Kinderen, ongeacht hun leeftijd, kunnen euthanasie vragen, mits een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog afdoende kon nagaan dat de minderjarige over de vereiste oordeelsbekwaamheid beschikt om draagwijdte van een verzoek van euthanasie in te schatten.

Hoe kan je euthanasie vragen?

Actueel verzoek

Een verzoek om euthanasie moet schriftelijk gebeuren. Het moet persoonlijk geschreven en getekend worden door de verzoeker.

Als je niet zelf meer kan schrijven, dan moet iemand anders, die geen voordeel heeft bij je overlijden, je verzoek op schrift zetten, met de reden waarom je dat zelf niet kan doen én in het bijzijn van je behandelende arts. De schrijver vermeldt naam, rijksregisternummer én de datum en laat het verzoek mede ondertekenen door de ook aanwezige behandelende dokter.

Voor een minderjarige is bijkomend een schriftelijke toestemming vereist van BEIDE ouders of zijn voogd. Behalve de arts dient er voorzien te zijn in psychologisch bijstand.

Voorafgaandelijke/positieve wilsverklaring

Hierin kan je om euthanasie verzoeken voor het geval je je in een onomkeerbare coma bevindt. Zie hier het formulier "wilsverklaring inzake euthanasie".

De voorafgaandelijke wilsverklaring moet worden getekend en gedateerd worden door de verzoeker en 2 getuigen. Er kan ook een vertrouwenspersoon worden aangeduid. Deze waakt erover dat bij een onomkeerbare coma, de arts en zorgverleners worden geïnformeerd over het bestaan van de wilsverklaring.

Dergelijke wilsverklaring kan worden geregistreerd bij de overheid. Indien de wilsverklaring is opgemaakt na 2 april 2020 is deze onbeperkt geldig, indien deze ten laatste op 1 april 2020 werd opgemaakt is het attest 5 jaar geldig. Daarnaast geeft het geen garantie op de uitvoering van de euthanasie. De situatie wordt getoetst aan de wettelijke criteria en de wilsverklaring wordt besproken.

Een voorafgaandelijke wilsverklaring kan niet van toepassing zijn voor kinderen.

Terugkomen op beslissingen

Je kan op elk moment, mondeling, op uw beslissingen terugkomen. Dan wordt het schriftelijk verzoek uit het medisch dossier verwijderd.

Je kan ook een voorafgaande wilsverklaring laten aanpassen of intrekken. Deze mogelijkheid wordt ook voorzien in de voorgedrukte modellen.

Uitvoering euthanasie

De uitvoering van euthanasie kan zowel thuis, in de verzorgingsinstelling of in het ziekenhuis uitgevoerd worden.

Naast de uitvoerende arts kunnen andere personen aanwezig zijn. Het kan gaan om familieleden, vrienden, maar ook andere hulpverleners. Dit kan niet zonder jouw toelating.

De arts geeft, via een voordien aangeprikt infuus in de ader, één of twee producten die je doet slapen. Vervolgens dient de arts medicatie toe die je ademhaling stillegt, waardoor je overlijdt. Je voelt dit niet omdat je dan al slaapt door het eerste middel.

Bij een kind is het verplicht dat een kinder- en jeugdpsychiater of een psycholoog gecontacteerd wordt, die geen binding heeft met de arts, de patiënt en zijn familie. Deze persoon dient schriftelijk te attesteren dat het kind afdoende oordeelsbekwaam is, na inzage van het medisch dossier en andere stappen. Een negatief advies is bindend en zet de procedure van euthanasie onherroepelijk stop.

Heb je nood aan bijkomend gesprek over dit onderwerp, kan dit aan je behandelende arts vragen. Ook de mensen van het palliatief supportteam kunnen je bijstaan in een gesprek over dit onderwerp.

Meer informatie hierover:

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Attest van wijze van teraardebestelling-en/of-rituelen

Orgaandonatie na overlijden

Lichaam aan de wetenschap schenken

Negatieve wilsverklaring | LEIF

Contact

Palliatieve zorgen

  • Tel: 057 35 64 91

Laatst gewijzigd op 27 september 2023

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn