Over de kostprijs

Wat kost een consultatie of opname nu? Wij geven je hierover graag wat meer informatie.

Wat kost een consultatie?

De conventiestatus van de arts

Ziekenfondsen maken afspraken met artsen over de prijs van consultaties. Er zijn drie mogelijkheden:

1. Geconventioneerde of gebonden artsen

Deze artsen houden zich aan de officiële prijs die door RIZIV is vastgesteld en zij mogen geen ereloonsupplementen vragen. Enkel bij opname in een eenpersoonskamer mag daarvan afgeweken worden.

2. Niet-geconventioneerde of niet-gebonden artsen

Deze artsen aanvaarden het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepalen vrij het honorarium.

3. Gedeeltelijk geconventioneerde artsen

Deze artsen gaan akkoord met de ziekenfondsen, maar ze houden zich alleen op bepaalde tijdstippen of plaatsen aan de officiële prijs. Op andere tijdstippen of plaatsen mag men een meerprijs vragen bovenop de officiële prijs.

Je vindt de conventiestatus van onze artsen terug op de artsenpagina.

Binnen ons ziekenhuis is er de Algemene Regeling die stelt dat bij gehospitaliseerde patiënten altijd de RIZIV-tarieven moeten gevolgd worden, met uitzondering van een eenpersoonskamer waar maximum 150% supplement mag gevraagd worden. Alle artsen zijn voor de gehospitaliseerde patiënten in ons ziekenhuis dus gelijk. Het verschil ligt hem bij ambulante verzorging waar de niet-geconventioneerde artsen hun honorarium vrij kunnen bepalen.

Creus6276

Wat kost een opname?

Raming van je factuur

We streven ernaar om vooraf een duidelijk beeld weer te geven van de kosten van jouw ziekenhuisverblijf. Wil je vooraf een idee hebben wat de opname je zal kosten? Via de prijssimulator kan je voor een aantal vaak voorkomende ingrepen de verschillende tarieven raadplegen. Die zijn slechts richtprijzen, die beïnvloed kunnen worden door verlengde verblijfsduur complicaties, ... (deze raming is gebaseerd op facturen van het voorbije jaar). De geraamde bedragen zijn de bedragen ten laste van de patiënt (de persoonlijke opleg na eventuele tussenkomst van de mutualiteit).

Bij vragen kan je contact opnemen met de dienst facturatie.

Tel. 057 35 65 36 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur)
E-mail: facturatie@yperman.net

FINANCIEEL INFOPUNT - Voor alle geldvragen

Iets niet duidelijk op de factuur, op zoek naar een duplicaat of een prijsraming, liever gespreid betalen: patiënten konden met die vragen al telefonisch en via de site terecht, maar nu is er ook een fysieke plek voor, in het lokaaltje links naast de onthaalbalie. Zo worden ook mensen die digitaal minder vaardig zijn of liever rechtstreeks met iemand spreken, zo goed mogelijk geholpen.

Je kan er elke werkdag terecht van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Een afspraak is niet nodig.

Rubrieken op je factuur

1. Algemeen

Je ontvangt de ziekenhuisfactuur binnen de 6 weken na het einde van de maand waarin je werd ontslaan. Deze factuur draagt de naam 'patiëntenfactuur' en is opgesteld volgens een wettelijk bepaald systeem.

Op de factuur vind je niet alleen je eigen aandeel in de kosten terug, maar ook het deel dat jouw ziekenfonds voor zich neemt (in de veronderstelling dat je aansluiting in orde is). Het bedrag dat het ziekenfonds betaalt voor je behandeling wordt louter ter informatie weergegeven. De afrekening hiervan gebeurt rechtstreeks met jouw ziekenfonds. Indien je niet in orde bent met je ziekenfonds, moet je dit volledig zelf betalen.

Je betaalt de factuur binnen de termijn voorzien bij de betalingsvoorwaarden door middel van het overschrijvingsformulier dat je wordt toegezonden.

Vergeet niet dat je vaak nog bijkomende tegemoetkomingen kan ontvangen via je hospitalisatieverzekering en/of de aanvullende verzekering van je ziekenfonds. Bij sommige hospitalisatieverzekeringen wordt de patiëntenfactuur rechtstreeks geregeld met de verzekeringsmaatschappij.

Hou er echter rekening mee dat zowel een hospitalisatieverzekering als een arbeidsongevallenverzekering niet alle kosten ten laste neemt. Informeer je hieromtrent bij de facturatiedienst en/of verzekeringsmaatschappij.

De Belgische ziekteverzekering voorziet dat het ziekenhuis het recht heeft om een voorschot te vragen. Deze voorschotten zijn wettelijk bepaald.

Er kan een voorschot gevraagd worden als de patiënt geen betalingsgarantie kan geven (ziekenfonds, Europese Ziekteverzekeringskaart, garantieverklaring OCMW, …), als het gaat om een niet-vergoedbare ingreep (al of niet esthetisch) waarvoor vooraf een prijs is afgesproken of als facturen van een eerdere opname nog niet vereffend zijn. De hoogte van het voorschot is ook afhankelijk van uw kamerkeuze. De betaling van het voorschot gebeurt bij voorkeur via bancontact op het moment van uw inschrijving bij de dienst opname. Het betaalde voorschot zal in mindering gebracht worden op uw eindfactuur.

Terug naar boven

2. Verpleegdagprijs

De verpleegdagprijs is een forfaitair bedrag dat een deel van de kosten dekt voor het verblijf en de verzorging in het ziekenhuis. Het ziekenfonds betaalt het grootste deel van die verpleegdagprijs, maar het is bij wet voorzien dat de patiënt een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel moet betalen, ongeacht de kamerkeuze. Dit persoonlijk aandeel varieert afhankelijk van de duur van het verblijf en je hoedanigheid als verzekerde (rechthebbende op verhoogde tegemoetkoming, werkloze, al dan niet met personen ten laste, enz.).

Geneesmiddelen, artsenhonoraria en persoonlijke kosten zoals drank, telefoon... zijn hierin niet inbegrepen en worden afzonderlijk aangerekend.

Kameropleg

Als je bij opname hebt gekozen voor een eenpersoonskamer wordt er per dag een kameropleg aangerekend. Voor een tweepersoonskamer wordt er geen kameropleg aangerekend.

Voor pediatrie en materniteit gelden speciale tarieven.

De kameropleg is niet van toepassing wanneer je om gezondheidsredenen in een eenpersoonskamer moet verblijven (vb. wanneer je op intensieve zorgen of spoed bent opgenomen of wanneer je wegens onbeschikbaarheid van tweepersoonskamers toch op een eenpersoonskamer bent gehospitaliseerd,...)

Terug naar boven

3. Apotheekkosten

3.1. Geneesmiddelen, materialen en producten

Forfaitair bedrag voor geneesmiddelen

Per dag wordt er bij wet een forfaitair bedrag ten laste gelegd van de patiënt als aandeel in de terugbetaalbare geneesmiddelen, ongeacht of je er krijgt toegediend. De rest van de kostprijs valt ten laste van het ziekenfonds.

(Para-) Farmaceutische producten

Deze producten zijn gedeeltelijk of volledig voor de rekening van de patiënt.

Heb je een akkoord met de adviserend arts van je ziekenfonds voor bepaalde geneesmiddelen die je thuis neemt, breng dit attest dan mee op het ogenblik van je opname. Zo blijf je tijdens je opname recht hebben op de terugbetaling van die geneesmiddelen tijdens je verblijf.

Ook producten uit de ziekenhuisapotheek die geen geneesmiddel zijn, vallen onder deze rubriek. Dergelijke producten zijn om hygiënische redenen meestal niet herbruikbaar. Je betaalt ervoor, maar je mag ze meenemen naar huis (zoals lippenzalf, shampoo, antiflebitiskousen, een loopzool voor gips, enzovoort).

3.2. Implantaten en prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen

Een beperkt aantal implantaten zijn volledig ten laste van de ziekteverzekering. Voor de meeste implantaten en prothesen geldt een gedeeltelijke tussenkomst van de ziekteverzekering. Je betaalt een eigen aandeel in de verstrekte materialen. Sommige implantaten en/of prothesen zijn echter volledig ten laste van de patiënt.

Niet-implanteerbare medische hulpmiddelen zijn endoscopie- en viscerosynthesemateriaal. Dit materiaal wordt onder meer gebruikt bij kijkbuisoperaties en als specifiek hechtingsmateriaal. De ziekteverzekering komt niet altijd tussen voor terugbetaling.

Deze zaken staan op de ziekenhuisfactuur vermeld als 'vergoedbare producten' en 'niet-vergoedbare producten'.

Bovendien is het ziekenhuis gerechtigd om een afleveringsmarge toe te passen, wettelijk vastgesteld op 10%, met een maximum van € 148,74.

Terug naar boven

4. Erelonen en ereloonsupplementen

4.1. Forfaitaire erelonen per opname

Voor klinische biologie (labo-onderzoeken), medische beeldvorming (radiologie), specifieke technische verstrekkingen en voor de medische wachtdienst betaal je per opname een forfaitair bedrag, zelfs als die prestaties niet voor jou van toepassing zijn.

4.2. Erelonen

De erelonen of honoraria zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten enzovoort aanrekenen voor hun prestaties. Voor de meeste prestaties bestaat er een verbintenistarief (= het tarief overeengekomen tussen de artsen en de ziekenfondsen).

De erelonen kunnen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet door je ziekenfonds ten laste worden genomen. De terugbetaling hangt af van de aard van de prestatie.

4.3. Ereloonsupplementen

Wanneer je op eigen verzoek in een eenpersoonskamer verblijft, mogen de artsen-specialisten (verbonden of niet-verbonden)*, een supplementair ereloon aanrekenen (max. 150%). Dit wordt soms wel maar zeker niet altijd terugbetaald door jouw ziekenfonds of privé-hospitalisatieverzekering. Informeer hierover vooraf bij je arts, ziekenfonds en verzekeraar.

Nagaan of een arts wel, niet of gedeeltelijk geconventioneerd* is, kan op de artsenpagina's.

Bij een ambulante factuur mag de niet-geconventioneerde arts afwijken van het vooraf met het RIZIV vastgestelde tarief.
Bij een hospitalisatiefactuur mag dit niet. Supplementen kunnen dan enkel aangerekend worden wanneer je voor een eenpersoonskamer kiest, of je arts nu geconventioneerd is of niet-geconventioneerd.*

* Geconventioneerde of verbonden artsen zijn deze die de conventie ziekenfondsen-artsen hebben ondertekend en die zich daardoor moeten houden aan de tarieven door RIZIV vastgesteld. Enkel bij opname in een eenpersoonskamer mag daarvan afgeweken worden. Niet-geconventioneerde of niet-verbonden artsen zijn dan deze die dat niet ondertekend hebben en dus vrij hun honorarium mogen bepalen. Binnen ons ziekenhuis is er de Algemene Regeling die stelt dat bij gehospitaliseerde patiënten altijd RIZIV-tarieven moeten gevolgd worden, met uitzondering van een eenpersoonskamer waar maximum 150% supplement mag gevraagd worden. Alle artsen zijn voor de gehospitaliseerde patiënten in ons ziekenhuis dus gelijk. Het verschil ligt hem bij ambulante verzorging waar de niet-geconventioneerde hun honorarium vrij kunnen bepalen.

Terug naar boven

5. Andere leveringen

Onder deze rubriek vind je de leveringen van bloed, bloedplasma, gipsverbanden e.d. terug. Sommige items zijn volledig ten laste van het ziekenfonds, andere zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt.

Terug naar boven

6. Ziekenvervoer

Deze rubriek omvat kosten rond dringend en niet-dringend vervoer.

Terug naar boven

7. Diverse kosten

Dit zijn kosten waarvoor geen tussenkomst van de mutualiteit voorzien is (zoals kapper, pedicure, telefoon enz.).

Raadpleeg hier een lijst met vaak voorkomende diverse kosten.

Terug naar boven

8. BTW

In principe is er geen btw van toepassing op medische handelingen met een therapeutisch doel. Het is mogelijk dat het ziekenhuis op andere diensten btw dient aan te rekenen (zie Circulaire 2021/C/114).

Bij vragen hierover kan je contact opnemen met de dienst facturatie (Tel. 057 35 65 36 - facturatie@yperman.net).

Terug naar boven

Je factuur visueel voorgesteld

Laatst gewijzigd op 3 juli 2024

NIEUWSBRIEF
Swoosh element
Gebogen lijn Gebogen lijn